Kropp och Själ

Hälsoinspiration

Behandling

Olika behandlingar av ledgångs-reumatism

Målsättningen med behandlingen är att dämpa inflammationen, lindra smärta och stelhet. Begränsa skador på brosk och ben och att funktionsförmågan ska behållas.

För en bra behandling krävs en helhetssyn på livssituationen. Ledgångsreumatism går ännu inte att bota. Men man kan göra mycket för att lindra symtomen och påverka sjukdomen gynnsamt. För detta behövs insatser från vårdteam, ett "reumateam" med sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och sjuksköterska. Man behöver ibland också hjälp av ortopedtekniker, dietist, tandhygienist. Kunskaper om sin sjukdom kan man få genom att delta i en "reumaskola" som många reumatologenheter bedriver.


Sjuksköterskan i teamet är oftast den som förmedlar kunskap om sjukdomssymtom och den medicinska behandlingen. Tillsammans med läkaren är hon ansvarig för läkemedelsinformationen, och är en mycket viktig person för patienten när det gäller frågor om behandlingar, provtagningar och olika kontroller.

Kuratorns uppgift är att vägleda patienten i frågor som rör sociala konsekvenser av reumatisk sjukdom. Det gäller framför allt ekonomisk rådgivning, bostadsärenden, kommunikationsproblem och arbetsvård och försäkringskassefrågor.

För att kunna ge så bra smärtlindrande behandling som möjligt är det viktigt att läkaren gör en smärtanalys, dvs. försöker bena upp vilken typ av smärta som dominerar hos patienten. Handlar det om en inflammations-orsakad smärta ska behandlingen inriktas mot inflammationsbekämpning. En destruktionssmärta svarar bättre på annan behandling och en neurogen smärta kan släppa direkt om t.ex. en nervinklämning åtgärdas.


Inflammationsdämpande mediciner:

kan påverka sjukdomsförloppet i gynnsam riktning hos många personer med ledgångsreumatism, i synnerhet om behandlingen sätts in i ett tidigt skede av sjukdomen. Det finns resultat som visar på att man inte bara kan uppskjuta, utan ibland t.o.m. förhindra skador på brosk och ben. Det är vanligt nu att patienten erbjuds en mycket aktiv läkemedels-behandling.

För den som har akuta problem med värk och stelhet kan dock symtomlindring kännas som det mest betydande behovet. Tyvärr finns det inget läkemedel som samtidigt kan ge både snabb symtomlindring och tillräckligt effektivt inflammationsdämpande. Därför behövs ofta en kombination av läkemedel med olika verkningsmekanismer för att målsättningen med behandlingen ska kunna uppfyllas. Som patient kan man tycka att det blir alltför många mediciner. Men om man är väl informerad om syftet med medicineringen brukar det vara lättare att acceptera situationen.


Flera effektiva preparat mot ledgångsreumatism har introducerats och som verkar på ett helt nytt sätt än de befintliga. Nu kan man genom terapi med TNF-hämmare hejda kroppens destruktiva sätt att attackera sig själv och mer effektivt bromsa själva sjukdomsprocessen. Genom att ge injektioner eller dropp med så kallade TNF-alfablockerare, kan kroppens immunsystem påverkas på ett sätt som gör att inflammationen går tillbaka.

De nya medicinerna är ett viktigt genombrott och ett betydelsefullt komplement till de läkemedel som redan finns idag. Men varken de eller de redan befintliga behandlingsformerna kan bota sjukdomen, bara mer eller mindre lindra. Och de har inte samma effekt på alla. En TNF-alfablockerare är heller inte den första behandlingen som sätts in. Vanligen provas först traditionell behandling, innan läkaren tar ställning om man ska sätta in TNF-alfablockerare.


I normala fall bevaras en finstämd balans mellan produktion och nedbrytning av broskets beståndsdelar, vilket gör att vävnadens struktur och egenskaper bibehålls. Vid ledsjukdomar påverkar sjukdomsprocessen denna balans och i flertalet fall kommer nedbrytningen att dominera. Vävnadens molekyler förloras och broskets egenskaper förändras, vilket leder till sämre funktion och förmåga att stå emot de påfrestningar, som leden utsätts för i det dagliga livet.

Det är viktigt att dagligen ta ut rörligheten i kroppens alla leder för att förhindra att lederna stelnar till eller att felställningar uppstår. Grunden för all träning är dagliga rörelseövningar som lämpligen görs enligt instruktioner från sjukgymnasten. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter är experter på att analysera och behandla smärta och funktionsproblem. Funktionsanalysen görs på ett strukturerat sätt som i detalj beskriver den fysiska funktionsförmågan, t.ex. om leder deformeras tidigt under sjukdomsförloppet. Sjukgymnast och arbetsterapeut kan även föreslå och genomföra förbättringar i patientens hem och arbetsmiljö.


Kirurgisk behandling:

Reumakirurgin har under de senaste decennierna utvecklats till en viktig del av behandlingen vid reumatism. Reumakirurgins främsta mål är att lindra smärta, förbättra funktioner och förhindra försämring. För att resultaten ska bli så goda som möjligt behöver reumaortopeden och handkirurgen arbeta i reumateamet.

Reumaortopeder och handkirurger har goda möjligheter att på olika sätt ingripa mot inflammationen i enstaka delar av kroppen. Även vid avancerade funktionshinder kan de ge god hjälp.


Några exempel på reumakirurgiska ingrepp:

  • Synovektomi, avlägsnande av led eller senhinna.
  • Artroplastik, operation för att sätta in en konstgjord led.
  • Artrodes, steloperation av en led.
  • Senplastik, operation av en sena.


Smärtlindring:

Sjukgymnasten har flera olika metoder att lindra smärtan. Ø Köld och värmebehandling, köldbehandling innebär att kylinpackningar läggs över de ställen som man vill behandla. Värmeinpackning består av värmedynor som läggs över de ställen som smärtar. Om behandlingen ska bestå av kyla eller värme beror på olika faktorer. Är t.ex. en led svullen och varm ska inte ytterligare värme läggas på, utan då bör man hellre prova med kyla. Om man däremot har ont i en led eller muskel och det inte finns tecken på svullnad kan man prova med värme.

TENS-behandling, innebär att elektroder sätts på huden över eller kring det smärtade området. Elektroderna kopplas till en s.k. TENS-appatat, som ger upphov till elektriska impulser, som sedan i sin tur påverkar kroppens smärtimpulser, så att en smärtlindring upplevs.

Akupunktur, innebär att man gör instick i kroppen med tunna nålar. Akupunkturens smärtlindrande effekt uppkommer bl.a. genom påverkan av kroppens egna smärthämningsmekanismer.

Manuell behandling, den kan bestå av traktion, dvs. separation av ledytor. Även mjukdelsmobilisering av spända och ömmande muskler, samt att man avslutar med stretching.


Klimatvård: Rehabilitering utomlands är ett komplement till den hälso-och sjukvård som drivs av svenska landsting. Det har visat sig att intensiv träning i ett gynnsamt klimat ger mycket positiva effekter för reumatiker. Vård i värme varar och många patienter behöver en rehabiliteringsperiod per år, för att kunna fungera. Alla patienter får individuellt anpassade behandlingar med sjukgymnastik, arbetsterapi och självträning. Även massage. En annan behandling på Teneriffa är ridterapi. Det innebär individuell behandling vid varje häst. Patienterna rider utan sadel och har direkt kontakt med hästen i ungefär en timme. Här får man balansträning genom att känna in hästens rörelser. Behandlingen brukar vara 3-6 veckor.


Bassängträning:

Sjukgymnastik i badbassäng med kroppstempererat vatten. Aktiviteter i varmt vatten känns skönt för stela och ömma leder. Värmen ger direkt smärtlindring i lederna. I vatten blir kroppen lättare vilket speciellt underlättar sådana rörelser som kräver ökat ledomfång.


Fysiska och psykosociala faktorer samspelar med hälsa och välbefinnande

Många faktorer i livet påverkar vår psykiska hälsa. Här finns faktorer som t.ex. balans och harmoni, tillfredsställelse, känslan av att kunna utnyttja sina resurser på bästa sätt, att kunna känna gemenskap med andra och kunna ha rika naturupplevelser. Att trivas och må bra, att ha självkänsla och kunna känna mening med livet är några av de viktigaste faktorerna. Ett meningsfullt arbete och förmåga att hantera sin stress är andra viktiga faktorer för den psykiska hälsan. Så är även kultur, fritid och möjlighet att utveckla den egna kreativiteten. Att stärka självkänslan är kanske den enskilda faktor, som kan ge människan den bästa förutsättningen för ett friskare liv. En god självkänsla gör att man automatiskt tar ett aktivt ansvar för sina handlingar och att leva sitt liv i en positiv hälsofrämjande riktning.


Kropp och Själ

Copyright © - ElisabetB