Kropp och Själ

Hälsoinspiration

Hälsan

Hälsa är något man bygger upp och vårdar. Genom våra levnadsval skapar vi vår hälsa och vårt välbefinnande. Immunförsvaret är en del av hela vårt jag. Alltså kan man inte stärka immunförsvaret utan att det samtidigt inverkar på våra tankar, hjärnans biokemi, känslorna, själen, livsstilen och matvanorna. Dessa faktorer är möjliga att påverka, men man behöver kunskap för att göra rätt val.

Det ligger i tiden att bry sig om sin hälsa. Vårt psyke och vår själ samverkar med kroppen på ett sofistikerat sätt. Allt sker i syfte att skapa en balanserad helhet. Därför är det viktigt att vara lyhörd för kroppens olika signaler.


Människan har i alla tider varit mån om sin kropp. Den ska fungera under livets alla skeden – och helst vara snygg att titta på. Därför kommer vi människor alltid att behöva veta hur man sköter sin kropp och hälsa för att man ska må bra och undvika sjukdomar. Hoppas att jag kan inspirera någon till att må lite bättre.


Om man inte lever så sunt just nu, men vill bättra sig, då är det viktigt att ta små steg i taget.

Med ganska små förändringar och medel kan man må otroligt mycket bättre fysiskt och psykiskt. Och på köpet se bättre ut. Något som vissa dagar känns som det viktigaste.

Hälsa


Hela livet är en process där hälsan ingår som en viktig del. Att ha varit sjuk och blivit återställd är ingen garanti för evig hälsa.


Hälsa är att ha tillräckligt med resurser för att må bra, klara av sin vardag och kunna förverkliga sina personliga mål.


Hälsa är det dyrbaraste vi äger

Hälsa är en resurs i vardagslivet och inte målet med tillvaron

Hälsa är harmoni och balans i kropp och själ

Hälsa uppstår när man bryr sig om andra


WHO:s definition av hälsa:

Ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet.

 

Olika aspekter på hälsa?

Fysisk hälsa - t.ex. kondition, styrka, rörlighet och koordination.

Mental hälsa - t.ex. positiv livsinställning, jag-styrka, inre harmoni

Social hälsa - t.ex. trivsel, gemenskap, vi-känsla

Andlig hälsa - t.ex. behov av meningsfullhet, vad är livets mening, inre frid och stillhet


KASAM

Känsla av sammanhang innebär att man:


Uppfattar livet och det som händer med en som förnuftsmässigt begripligt och inte som kaos.


Upplever att man har inflytande över sitt liv och inte är ett offer för yttre omständigheter.


Ser det meningsfulla även i svåra upplevelser, så att de blir värda en känslomässig investering.


Någon rättvis fördelning av hälsan är inte av naturen given. Vi föds och lever med starkt skiftande förutsättningar. Inte bara generna utan även den sociala miljön påverkar hälsan under livet. Stöd från sociala nätverk utgör en viktig förutsättning för att kunna hantera svåra livssituationer. Det har i sin tur stor betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Vissa forskare anser rent av att tillgången till vänner är avgörande i kritiska livssituationer.


Må dåligt-utan att vara sjuk

God hälsa är så mycket mer än frånvaro av sjukdom. Man kan må mycket dåligt utan att vara sjuk, lika väl som man kan leva ett gott liv med en svår sjukdom. Med god hälsa förbättras ändå förutsättningarna för att vi ska kunna förverkliga de drömmar vi har om ett gott liv. Sen har det goda livet olika innehåll för olika människor. Somligt av det vi drömmer om att göra kan kullkastas av sjukdom. Det kan gälla allt från utbildning och arbete till relationer och fritidsaktiviteter. Hälsan rör och berör därför de flesta människor mer än det mesta i livet.


Att vara medveten om sin hälsa innebär varken att vara pjoskig eller neurotisk och behöver inte vara onödigt tidskrävande.


  • För det första betyder det att man tar ansvar för sin egen hälsa och inte lämpar över det på läkarna.


  • För det andra innebär det att man är medveten om de faktorer som verkligen är viktiga - att man ska äta sunt, motionera och låta bli att röka.


  • För det tredje innebär det att man går på regelbundna kontroller för att försäkra sig om att i tid upptäcka eventuella sjukliga förändringar som kräver medicinsk behandling.


På så sätt kan de behandlas innan man känner sig sjuk och utsikterna att bli frisk större.

Vad är hälsa?

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom

Om man går efter världshälsoorganisationens definition finns det knappast en enda frisk människa i världen. Enligt den är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet. Hälsa är inte ett statiskt tillstånd men många betraktar hälsa som att man är antingen frisk eller sjuk. Det finns klara definitioner på de flesta sjukdomstillstånd men inte någon klar definition på vad ett gott hälsotillstånd är. I ordböcker definieras hälsa som: friskhet, kondition, sundhet, vigör och välbefinnande. Välbefinnande definieras i sin tur som: en känsla av att må bra.


I dag menar nog de flesta av oss att hälsa är betydligt mer än bara frånvaro av sjukdom som är den medicinska definitionen på hälsa. Hälsa innehåller dock fler dimensioner än den kroppsliga, det finns även en egenupplevd själslig dimension. Detta kan illustreras med Tibblins hälsokoordination, enligt denna modell ses hälsa och sjukdom som två olika dimensioner. Den egna upplevda hälsan kan ju vara minst lika god hos en person med en sjukdom som hos en person utan någon sjukdomsdiagnos.


En modern definition: Hälsa är att må bra och ha personliga resurser för att klara vardagens krav och kunna förverkliga sina personliga mål.


Vad är det som befrämjar hälsan?

Hälsoarbete har i många år fokuserat på frågan: varför blir man sjuk? I de flesta fall finns det också ett svar på frågan. Det som påverkar människors hälsa negativt kallar vi i dagligt tal för RISKFAKTORER.

På senare år har insikten kommit om att det är viktigt att vända resonemanget och fråga: varför är man frisk? Vilka faktorer påverkar människans hälsa positivt och hindrar sjukdomar från att uppträda? Det som påverkar människors hälsa och välbefinnande positivt kallar vi


HÄLSOFRÄMJANDE FRISKFAKTORER

I detta stressens tidevarv avgörs vår hälsa först och främst av vårt ansvarstagande för oss själva, vår självkänsla och vår vördnad för livet. Även minsta lilla ansträngning för att ta bättre hand om oss själva kan väcka den helande kraft som återställer balansen. Därför är färden mot hälsa och välbefinnande lika viktigt som själva målet. Att ägna sig åt hälsoaktiviteter inspirerar oss till att tycka om oss själva, vilket i sin tur stimulerar minnet av hälsa.


Hälsa och välbefinnande är mycket mer än frånvaro av sjukdom. Bedömningen av vår energibalans grundar sig därför inte på sjukdomssymtom. Vår hälsa är mer beroende av vad vi är villiga att göra för oss själva än vad andra är villiga att göra för oss.

 

Miljön

Många faktorer i livet påverkar vår psykiska hälsa. Här finns faktorer som balans, harmoni, tillfredställelse, känslan av att kunna utnyttja sina resurser på bästa sätt, att kunna känna gemenskap med andra och kunna ha rika naturupplevelser. Miljön har först och främst en positiv inverkan på hälsan genom naturupplevelser och rekreationer. När miljön orsakar ohälsa är det framför allt genom att vi människor tillfört miljön skadliga ämnen som vi sedan får i oss via luft, vatten eller mat. Solens strålning med ökad risk för hudcancer och naturligt radon utgör några undantag. Totalt sett är ändå miljöeffekterna för ohälsan begränsad i Sverige, särskilt om man jämför med t.ex. rökning eller stillasittande, som vi på det hela taget var och en själva väljer.Kropp och Själ

Copyright © - ElisabetB